قیمت کنجاله سویا آمریکایی : کنجاله سویا آمریکایی
استان
حداقل
حداکثر
بورس شیکاگو
431
431
نمودار قیمت در هفت روز گذشته