قیمت دان آماده گوشتی : آغازین
استان
حداقل
حداکثر
کلهر دانه
21390
21390
قیمت دان آماده گوشتی : رشد
استان
حداقل
حداکثر
کلهر دانه
20310
20310
قیمت دان آماده گوشتی : سوپر استارتر
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
23600
23600
قیمت دان آماده گوشتی : میان دان
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
12070
12070
قیمت دان آماده گوشتی : پایانی 1
استان
حداقل
حداکثر
کلهر دانه
18970
18970
قیمت دان آماده گوشتی : پس دان
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
19800
19800
قیمت دان آماده گوشتی : پیش آَغازین
استان
حداقل
حداکثر
کلهر دانه
22520
22520
قیمت دان آماده گوشتی : پیش دان
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
21500
21500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته