قیمت دان آماده گوشتی : آغازین
استان
حداقل
حداکثر
کلهر دانه
22820
22820
قیمت دان آماده گوشتی : رشد
استان
حداقل
حداکثر
کلهر دانه
21650
21650
قیمت دان آماده گوشتی : سوپر استارتر
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
26200
26200
قیمت دان آماده گوشتی : میان دان
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
23100
23100
قیمت دان آماده گوشتی : پایانی 1
استان
حداقل
حداکثر
کلهر دانه
20330
20330
قیمت دان آماده گوشتی : پس دان
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
22000
22000
قیمت دان آماده گوشتی : پیش آَغازین
استان
حداقل
حداکثر
کلهر دانه
23710
23710
قیمت دان آماده گوشتی : پیش دان
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
23900
23900
نمودار قیمت در هفت روز گذشته