قیمت دان آماده گوشتی : سوپر استارتر
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
31400
31400
قیمت دان آماده گوشتی : میان دان
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
28400
28400
قیمت دان آماده گوشتی : پس دان
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
27400
27400
قیمت دان آماده گوشتی : پیش دان
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
29400
29400
نمودار قیمت در هفت روز گذشته