قیمت دان آماده گوشتی : سوپر استارتر
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
37400
37400
قیمت دان آماده گوشتی : میان دان
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
33900
33900
قیمت دان آماده گوشتی : پس دان
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
32600
32600
قیمت دان آماده گوشتی : پیش دان
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
35300
35300
نمودار قیمت در هفت روز گذشته