قیمت دان آماده گوشتی : آغازین
استان
حداقل
حداکثر
کلهر دانه
29520
29520
قیمت دان آماده گوشتی : رشد
استان
حداقل
حداکثر
کلهر دانه
28145
28145
قیمت دان آماده گوشتی : پایانی 1
استان
حداقل
حداکثر
کلهر دانه
26800
26800
قیمت دان آماده گوشتی : پیش آَغازین
استان
حداقل
حداکثر
کلهر دانه
30400
30400
نمودار قیمت در هفت روز گذشته