قیمت دان آماده گوشتی : آغازین
استان
حداقل
حداکثر
کلهر دانه
19600
19600
قیمت دان آماده گوشتی : رشد
استان
حداقل
حداکثر
کلهر دانه
18750
18750
قیمت دان آماده گوشتی : سوپر استارتر
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
22800
22800
قیمت دان آماده گوشتی : میان دان
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
17900
17900
قیمت دان آماده گوشتی : پایانی 1
استان
حداقل
حداکثر
کلهر دانه
17700
17700
قیمت دان آماده گوشتی : پس دان
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
18800
18800
قیمت دان آماده گوشتی : پیش آَغازین
استان
حداقل
حداکثر
کلهر دانه
20300
20300
قیمت دان آماده گوشتی : پیش دان
استان
حداقل
حداکثر
خوراک دام فرخی
20500
20500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته