قیمت گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اردبيل
12000
12100
تهران
12400
12500
خراسان رضوی
12000
12100
زنجان
11900
12000
فارس
11900
12000
همدان
12000
12100
کرمانشاه
11900
12000
گلستان
12100
12200
نمودار قیمت در هفت روز گذشته