قیمت گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
سمنان
174000
175000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته