قیمت گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
زنجان
50000
55000
سمنان
50000
55000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته