قیمت گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
18000
20000
خوزستان
18000
19000
زنجان
17600
18000
سمنان
17000
17500
فارس
22000
23000
قم
17500
18500
همدان
18000
19000
کرمانشاه
18000
19000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته