قیمت گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اردبيل
13100
13300
تهران
13100
13300
خراسان رضوی
13100
13300
زنجان
13100
13300
فارس
13100
13300
همدان
13100
13300
کرمانشاه
13100
13300
گلستان
13100
13300
نمودار قیمت در هفت روز گذشته