قیمت گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
25000
25000
زنجان
24500
25000
سمنان
24000
24000
فارس
24000
24500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته