قیمت گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
زنجان
105000
107000
سمنان
104500
105500
کرمانشاه
114500
115500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته