قیمت گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
20000
20500
زنجان
19500
20000
سمنان
18500
19000
فارس
25000
29000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته