قیمت گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
44000
45000
زنجان
40500
41500
سمنان
45000
46000
فارس
44000
45000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته