قیمت گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
12000
12100
زنجان
11900
12000
فارس
11900
12000
همدان
11800
11900
کرمانشاه
12000
12100
نمودار قیمت در هفت روز گذشته