قیمت گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
15000
16000
خوزستان
19000
19500
زنجان
19000
19200
سمنان
16500
17000
فارس
18000
18500
قم
19000
20000
همدان
16500
17000
کرمانشاه
16500
17000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته