قیمت پودر ماهی : ترکیبی
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
23000
33000
قیمت پودر ماهی : جنوب
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
35500
40000
قیمت پودر ماهی : کيلکا
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
55000
75000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته