قیمت پودر ماهی : ترکیبی
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
140000
160000
گيلان
130000
140000
قیمت پودر ماهی : جنوب
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
180000
200000
گيلان
220000
230000
قیمت پودر ماهی : کيلکا
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
390000
400000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته