قیمت پودر ماهی : ترکیبی
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
30000
35000
قیمت پودر ماهی : جنوب
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
43500
45500
قیمت پودر ماهی : کيلکا
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
100000
105000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته