قیمت پودر ماهی : ترکیبی
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
250000
260000
قیمت پودر ماهی : جنوب
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
360000
370000
قیمت پودر ماهی : کيلکا
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
840000
850000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته