قیمت پودر ماهی : ترکیبی
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
45000
50000
گيلان
48000
65000
قیمت پودر ماهی : جنوب
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
65000
70000
گيلان
75000
80000
قیمت پودر ماهی : کيلکا
استان
حداقل
حداکثر
گيلان
130000
145000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته