قیمت جوجه شترمرغ : 10 روزه
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
4500000
5000000
تهران
4500000
5000000
خراسان رضوی
3500000
4000000
فارس
4500000
5000000
قیمت جوجه شترمرغ : هچری
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
3600000
3900000
تهران
3800000
4200000
خراسان رضوی
3000000
3400000
فارس
3800000
4200000
قیمت جوجه شترمرغ : یک ماهه
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
5800000
6200000
تهران
6000000
6500000
خراسان رضوی
4600000
5000000
فارس
6000000
6500000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته