قیمت جوجه شترمرغ : هچری
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
28000000
30000000
تهران
28000000
30000000
خراسان رضوی
28000000
30000000
فارس
28000000
30000000
قیمت جوجه شترمرغ : یک ماهه
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
35000000
40000000
تهران
35000000
40000000
خراسان رضوی
35000000
40000000
فارس
35000000
40000000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته