قیمت جوجه شترمرغ : 10 روزه
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
2600000
2800000
تهران
2700000
2900000
خراسان رضوی
2500000
2600000
فارس
2500000
2700000
قیمت جوجه شترمرغ : هچری
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
2600000
2800000
تهران
2600000
2800000
خراسان رضوی
2400000
2500000
فارس
2400000
2600000
قیمت جوجه شترمرغ : یک ماهه
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
3500000
3700000
تهران
3550000
3750000
خراسان رضوی
3200000
3500000
فارس
3500000
3700000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته