قیمت جوجه شترمرغ : 10 روزه
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
5100000
5300000
تهران
5300000
5400000
خراسان رضوی
5000000
5100000
فارس
5000000
5200000
قیمت جوجه شترمرغ : هچری
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
5100000
5300000
تهران
5100000
5300000
خراسان رضوی
4700000
5000000
فارس
4900000
5100000
قیمت جوجه شترمرغ : یک ماهه
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
6000000
6200000
تهران
6050000
6250000
خراسان رضوی
5600000
6000000
فارس
6000000
6200000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته