قیمت جوجه شترمرغ : 10 روزه
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
2100000
2300000
تهران
2200000
2400000
خراسان رضوی
1900000
2100000
فارس
2000000
2200000
قیمت جوجه شترمرغ : هچری
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
2100000
2300000
تهران
2100000
2300000
خراسان رضوی
1700000
1900000
فارس
1900000
2100000
قیمت جوجه شترمرغ : یک ماهه
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
3000000
3200000
تهران
3050000
3250000
خراسان رضوی
2800000
3000000
فارس
3000000
3200000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته