قیمت جوجه شترمرغ : 10 روزه
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
3400000
3600000
تهران
3500000
3700000
خراسان رضوی
3300000
3400000
فارس
3300000
3500000
قیمت جوجه شترمرغ : هچری
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
3400000
3600000
تهران
3400000
3600000
خراسان رضوی
3200000
3300000
فارس
3200000
3400000
قیمت جوجه شترمرغ : یک ماهه
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
4300000
4500000
تهران
4350000
4550000
خراسان رضوی
4000000
4300000
فارس
4300000
4500000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته