قیمت مرغ قطعه بندی : بازو
استان
حداقل
حداکثر
تهران
100500
110500
قیمت مرغ قطعه بندی : بال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
119500
120500
قیمت مرغ قطعه بندی : ران با کمر
استان
حداقل
حداکثر
تهران
77500
78500
قیمت مرغ قطعه بندی : ران بی کمر
استان
حداقل
حداکثر
تهران
84500
85500
قیمت مرغ قطعه بندی : سینه با کتف
استان
حداقل
حداکثر
تهران
127500
128500
قیمت مرغ قطعه بندی : سینه بی کتف
استان
حداقل
حداکثر
تهران
137500
138500
قیمت مرغ قطعه بندی : فیله
استان
حداقل
حداکثر
تهران
159500
160500
قیمت مرغ قطعه بندی : گردن
استان
حداقل
حداکثر
تهران
44500
45500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته