قیمت مرغ قطعه بندی : بازو
استان
حداقل
حداکثر
تهران
114500
115500
قیمت مرغ قطعه بندی : بال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
114500
115500
قیمت مرغ قطعه بندی : ران با کمر
استان
حداقل
حداکثر
تهران
99500
100500
قیمت مرغ قطعه بندی : ران بی کمر
استان
حداقل
حداکثر
تهران
107500
108500
قیمت مرغ قطعه بندی : سینه با کتف
استان
حداقل
حداکثر
تهران
164500
165500
قیمت مرغ قطعه بندی : سینه بی کتف
استان
حداقل
حداکثر
تهران
174500
176500
قیمت مرغ قطعه بندی : فیله
استان
حداقل
حداکثر
تهران
201500
202500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته