قیمت مرغ قطعه بندی : بازو
استان
حداقل
حداکثر
تهران
179500
180500
قیمت مرغ قطعه بندی : بال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
179500
180500
قیمت مرغ قطعه بندی : ران با کمر
استان
حداقل
حداکثر
تهران
74500
75500
قیمت مرغ قطعه بندی : ران بی کمر
استان
حداقل
حداکثر
تهران
84500
85500
قیمت مرغ قطعه بندی : سینه با کتف
استان
حداقل
حداکثر
تهران
194500
195500
قیمت مرغ قطعه بندی : سینه بی کتف
استان
حداقل
حداکثر
تهران
204500
205500
قیمت مرغ قطعه بندی : فیله
استان
حداقل
حداکثر
تهران
249500
250500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته