قیمت مرغ قطعه بندی : بازو
استان
حداقل
حداکثر
تهران
298500
299500
قیمت مرغ قطعه بندی : بال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
298500
299500
قیمت مرغ قطعه بندی : ران با کمر
استان
حداقل
حداکثر
تهران
224500
225500
قیمت مرغ قطعه بندی : ران بی کمر
استان
حداقل
حداکثر
تهران
234500
235500
قیمت مرغ قطعه بندی : سینه با کتف
استان
حداقل
حداکثر
تهران
498500
499500
قیمت مرغ قطعه بندی : سینه بی کتف
استان
حداقل
حداکثر
تهران
548500
549500
قیمت مرغ قطعه بندی : فیله
استان
حداقل
حداکثر
تهران
548500
549500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته