قیمت مرغ قطعه بندی : بازو
استان
حداقل
حداکثر
تهران
69500
70500
قیمت مرغ قطعه بندی : بال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
72500
73500
قیمت مرغ قطعه بندی : ران با کمر
استان
حداقل
حداکثر
تهران
61500
62500
قیمت مرغ قطعه بندی : ران بی کمر
استان
حداقل
حداکثر
تهران
71500
72500
قیمت مرغ قطعه بندی : سینه با کتف
استان
حداقل
حداکثر
تهران
104500
105500
قیمت مرغ قطعه بندی : سینه بی کتف
استان
حداقل
حداکثر
تهران
114500
115500
قیمت مرغ قطعه بندی : فیله
استان
حداقل
حداکثر
تهران
134500
135500
قیمت مرغ قطعه بندی : گردن
استان
حداقل
حداکثر
تهران
24500
25500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته