قیمت مرغ قطعه بندی : بازو
استان
حداقل
حداکثر
تهران
139500
140500
قیمت مرغ قطعه بندی : بال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
139500
140500
قیمت مرغ قطعه بندی : ران با کمر
استان
حداقل
حداکثر
تهران
121500
122500
قیمت مرغ قطعه بندی : ران بی کمر
استان
حداقل
حداکثر
تهران
137500
138500
قیمت مرغ قطعه بندی : سینه با کتف
استان
حداقل
حداکثر
تهران
214500
215500
قیمت مرغ قطعه بندی : سینه بی کتف
استان
حداقل
حداکثر
تهران
224500
225500
قیمت مرغ قطعه بندی : فیله
استان
حداقل
حداکثر
تهران
254500
255500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته