قیمت پولت : ال اس ال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
180000
185000
قیمت پولت : نیک چیک
استان
حداقل
حداکثر
تهران
177000
180000
قیمت پولت : هایلاین
استان
حداقل
حداکثر
تهران
175000
177000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته