قیمت پولت : ال اس ال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
1500000
1510000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته