قیمت پولت : ال اس ال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
195000
200000
قیمت پولت : نیک چیک
استان
حداقل
حداکثر
تهران
190000
195000
قیمت پولت : هایلاین
استان
حداقل
حداکثر
تهران
180000
185000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته