قیمت پولت : ال اس ال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
207000
217000
قیمت پولت : نیک چیک
استان
حداقل
حداکثر
تهران
202000
205000
قیمت پولت : هایلاین
استان
حداقل
حداکثر
تهران
197000
205000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته