قیمت پولت : ال اس ال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
465000
475000
قیمت پولت : نیک چیک
استان
حداقل
حداکثر
تهران
455000
465000
قیمت پولت : هایلاین
استان
حداقل
حداکثر
تهران
445000
455000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته