قیمت پولت : ال اس ال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
180000
190000
قیمت پولت : نیک چیک
استان
حداقل
حداکثر
تهران
170000
180000
قیمت پولت : هایلاین
استان
حداقل
حداکثر
تهران
160000
170000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته