قیمت ترئونین : چینی
استان
حداقل
حداکثر
تهران
145000
148000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته