قیمت ترئونین : چینی
استان
حداقل
حداکثر
تهران
115000
116000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته