قیمت ترئونین : چینی
استان
حداقل
حداکثر
تهران
590000
600000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته