قیمت ترئونین : چینی
استان
حداقل
حداکثر
تهران
93000
95000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته