قیمت ترئونین : چینی
استان
حداقل
حداکثر
تهران
110000
115000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته