قیمت بوقلمون کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
تهران
130000
135000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته