قیمت بوقلمون کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
تهران
230000
240000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته