قیمت بوقلمون کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
قزوين
1540000
1550000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته