قیمت بوقلمون کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
تهران
285000
290000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته